پرواز پهپادهای شناسایی رزمی ناشناس در آسمان استان هلمند واقع در جنوب افغانستان.